ДОБРЕ ДОШЛИ!


 


  Обмяна на опит

Интересен начин за четене
Видях, научих, прилагам и споделям своя опит
Нестандартни прийоми за насърчаване на четенето

  Важно


  За нас в пресата

Ние четем
На гости на 1 „б” клас с класен ръководител Минка Кирова

Интересен начин за четене
15 декември 2017 г.Минка Кирова

      Нов интерактивен подход за мотивиране на учениците и насърчаване на четенето използва в работата си старши учител Минка Кирова от СУ. «Св. Софроний Врачански». Чрез онлайн генератор за създаване на «облаци от думи» (Word art) г-жа Кирова създава разнообразни упражнения за четене и писане, с които се повишава интереса на първокласниците към българския език и се разнообразяват дейностите в часовете. Предлагаме различни варианти за използване на «облака от думи».
     Облак от думи, с който първокласниците затвърдяват четенето на усвоен в часа нов звук и буква.


     Използване на облаците от думи за самодиктовка. Учениците няколко пъти прочитат дума от облака, запомнят я, след което учителят скрива думата. След това учениците написват думата в тетрадките.В облака са записани думи, от които може да бъде съставено изречение. На учениците се предлага модел – схема на изречение.


     Съставяне и преобразуване на изречения от един вид в друг, както и смяна на словореда. Учениците четат думи от облака, съставят изречения с тях, след което преобразуват изреченията от съобщителни във въпросителни и обратно. Трансформиране на изречението, чрез промяна на словореда.


     Съставянена текст от няколко облака. На учениците се предлагат три или четири облака, от които се съставят три-четири изречения. Задачата е от тези изречения да бъде съставен текст, който се написва и в тетрадката.


     Облакът от думи може да бъде използван и за четене по останалите учебни предмети – например с вежливи думи, коледни пожелания, сезоните и т.н.


     Във връзка с повишения интерес от страна на своите колеги г-жа Кирова проведе вътрешноучилищно обучение на началните учители от СУ «Св. Софроний Врачански».
Нестандартни прийоми за насърчаване на четенето
15 декември 2017 г.Минка Кирова

      Наред с прилагане на информационните технологии в обучението интересът на учениците към четенето може да бъде поддържан и с по-обикновени средства. Ние им избрахме закачливи имена: «Четене с капачки», «Четене с ластици» и «Четене с чаши».
     Четене с капачки
     На дървена плоскост са записани част от думи с липсваща в края сричка. Върху капачка е записана липсващата сричка. Всяко дете получава по една капачка. Върху дървената плоскост то трябва да открие къде е липсващата част от думата и да завие капачката до нея, така че да се прочете вярна дума. След това думата може да запишете, моделирате и делите на срички и ...


     Четене с чаши Върху картон са записани срички. Върху дъното на пластмасови чаши са написани също срички. Всяко дете получава по една чаша, чете сричката върху дъното и търси онази сричка от картона, с която да образува дума, като захлупва своята чаша върху тази сричка. Отново може да ги пишете, моделирате, делите на срички ...


     Четене с ластици
     Върху дървена плоскост върху две колони са записани части от изречения. Срещу всяка част има забито кабърче. Всяко дете получава по един ластик. Целта е да свърже с ластика двете части от скъсаното изречение и да го прочете. Отново може да ги пишете и моделирате.


     Часовете, в които прилагам техи похвати не са скучни и еднообразни, а наситени с емоции, интерес и желание за работа. Тези похвати направиха впечатление и предизвикаха интерес и на студентите от факултета по педагогика и техните преподаватели , пред които изнасям уроци като хонорован преподавател.

Родителска среща

     Една различна емоционална родителска среща, на която първокласниците от 1-б клас демонстрираха уменията си за използване на компютърни образователни програми - Облак от думи, Kahoot, QR code. Гости на срещата ни бяха родителите на учениците, както и г-жа Бабрикова - заместник-директор. Родителите видяха своите деца в реална учебна среда. "Искаме още" - това бе репликата, която се чуваше след приключване на всяка игра. Грейнали очички, усмивки и викове от задоволство изпълваха класната ни стая.